சாதனைகள்

இயேசு சபையின் சில வியப்புக்குரிய சாதனைகள்: 1